KLACHT, BEZWAAR, BEROEP of  VERBETERVOORSTEL

.
Het COKZ maakt onderscheid tussen:

I.      Een klacht ¹
II.     Bezwaar tegen een door het COKZ genomen besluit ²
III.    Beroep tegen een beslissing op bezwaar of tegen een uitspraak van het tuchtcollege ³
IV.   Een verbetervoorstel

Dit onderscheid is van belang voor de toepasselijke afhandelingsprocedure.

Heeft u een klacht over een gedraging jegens u? Dan kunt u een klacht indienen.

Opmerking

Een resultaat van een monsterneming of een inspectie, is geen besluit maar een feitelijke handeling. In verschillende COKZ-reglementen is opgenomen dat “bezwaar” gemaakt kan worden wanneer men het niet eens is met een keuringsuitslag. Het begrip bezwaar in dit verband heeft niet dezelfde betekenis als bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bezwaren tegen keuringsuitslagen, resultaten van monsterneming of inspectie worden afgehandeld volgens de klachtenprocedure die van toepassing is voor klachten.

Indien u het niet eens bent met een door het COKZ genomen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, kunt u bezwaar maken.

Bent u het niet eens met een beslissing op uw bezwaar of met een uitspraak van het tuchtcollege, dan kunt u beroep instellen.

Heeft u een idee of een suggestie hoe COKZ haar dienstverlening kan verbeteren? Dan ontvangen we graag uw verbetervoorstel.


¹ Hoofdstuk 9 Awb is van toepassing
² Hoofdstuk 7 Awb is van toepassing
³ Hoofdstuk 8 Awb is van toepassing