Disclaimer

Wij besteden voortdurende zorg en aandacht aan deze website. Ondanks dat kan het zijn dat informatie onvolledig of onjuist vermeld is.

Eventuele wijzigingen op de website kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, met onmiddellijke ingang, zonder enige voorafgaande kennisgeving.

Gebruiken en delen van informatie

Wij rekenen erop dat bezoekers van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van deze website openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het COKZ. Hieronder wordt ook het verveelvoudigen of delen van informatie door publicatie op een elektronisch (computer)netwerk verstaan.

Wij weten niet met welk doel u onze website bezoekt en waarvoor u de informatie gebruikt. Daarom kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of de websites waarnaar wij verwijzen, geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Daarom sluit het COKZ alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.