Ad. III. BEROEP TEGEN BESLISSING OP BEZWAAR OF TEGEN DE UITSPRAAK VAN HET TUCHTGERECHT COKZ

.
Beroep tegen een beslissing op bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u binnen 6 weken een beroepsschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement.

U kunt, behalve schriftelijk, ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg op genoemde site de precieze voorwaarden.

Beroep tegen een uitspraak van het Tuchtgerecht

In geval van een overtreding van de bij of krachtens de Wet dieren gestelde voorschriften of van de Europese handelsverordeningen voor eieren en pluimvee, is het tuchtgerecht bevoegd tot het opleggen van een maatregel.

Deze maatregel kan bestaan uit een berisping of boete. De bevoegdheid om een berisping of boete op te leggen, vloeit voort uit artikel 13 van de Landbouwkwaliteitswet.

Tegen een beslissing van het tuchtrechtcollege kunnen betrokkenen binnen 6 weken na verzending van de beslissing schriftelijk beroep instellen bij het:

College van Beroep voor het bedrijfsleven
Postbus 20021
2500 EA Den Haag