Privacy statement

Deze privacy statement is van toepassing op alle diensten en activiteiten van het COKZ.

Het COKZ beheert en verwerkt persoonsgegevens van klanten, sollicitanten, (pluim-)veehouders en andere relaties. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen, onder andere vanwege controles en inspecties. Het COKZ verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke (inter-)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de personeelsvertegenwoordiging en het beleid van het COKZ.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Ter uitvoering van onze diensten verwerken wij de volgende soorten persoonsgegevens van (pluim-) veehouders en RMO chauffeurs:

  • NAW gegevens;
  • telefoonnummer(s);
  • geboortedatum (alleen RMO chauffeurs en medewerkers);
  • foto’s (het COKZ tracht te vermijden dat personen op foto’s staan die op locatie kunnen worden gemaakt tijdens een inspectie of audit, maar kan dit niet uitsluiten);
 • eventueel aantekeningen over ongepast gedrag voor de bescherming van eigen mensen in het kader van controles en inspecties;
 • naam dierenarts die in relatie staat tot de veehouder;
 • e-mailadres.

Van sollicitanten:

 • NAW gegevens;
 • e-mailadres;
 • curriculum Vitae;
 • motivatiebrief;
 • eventueel telefoonnummer;
 • aantekeningen.

Van sollicitanten worden gegevens niet bewaard en uiterlijk binnen één maand verwijderd na sluiten van de vacature. Uitsluitend met toestemming van de sollicitant wordt het Curriculum Vitae maximaal één jaar opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

Het COKZ behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van het COKZ voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Het COKZ beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt het COKZ gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Gegevensverstrekking aan derden

Het COKZ deelt geen persoonsgegevens met verwerkers zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

Voor controles en inspecties worden voor bepaalde doeleinden persoonsgegevens gedeeld met:

 • de Gezondheidsdienst voor Dieren;
 • de betreffende zuivelonderneming;
 • CBR i.v.m. bevoegdheid RMO chauffeurs;
 • extern onderzoekslaboratorium i.v.m. landelijk registratieplatform.

Externe dienstverleners en andere sites

Als u via een website van het COKZ terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy statement van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website COKZ

Het COKZ verwerkt persoonsgegevens van gebruikers wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. Het COKZ verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, te informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen nieuwsbrieven.

Bewaren van persoonsgegevens

Het COKZ zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal het COKZ zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Het COKZ is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door het COKZ zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van het COKZ via e-mail en/of telefoon. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dit doen per e-mail via:
gegevensverwerking@cokz.nl of schriftelijk naar:

Stichting COKZ
Postbus 250
3830 AG Leusden

Wijziging van deze privacy statement

Het COKZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze privacy statement geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacy statement. Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 14 november 2019.