Ad. II. BEZWAAR TEGEN EEN BESLUIT VAN HET COKZ

.
Bezwaar indienen bij het COKZ

Bent u het niet eens met een besluit van het COKZ? Dan kunt u bezwaar maken. Tijdens de bezwaarschriftenprocedure vindt een volledige heroverweging plaats van het primaire besluit5

U kunt alleen tegen een officiële beslissing van het COKZ in bezwaar gaan. Een officiële beslissing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Voorbeelden van besluiten waartegen u bezwaar kunt maken, zijn:

 • Het besluit op uw verzoek om een registratie bij het COKZ
 • Een beslissing op het verzoek om openbaarheid van gegevens in het kader van de Wet open overheid (Woo)
 • Afgifte of intrekking van een (tijdelijke) verklaring van deskundigheid voor de RMO-chauffeur in het kader van de Regeling dierlijke producten6

Het COKZ handelt uw bezwaar af conform de voorschriften uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb)7 en de interne afhandelingsprocedure die hiervoor is vastgesteld.

Hoe kunt u een bezwaar indienen bij het COKZ?

Een bezwaar moet worden ingediend binnen zes weken na de verzending van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. De datum van verzending vindt u op de brief of de rapportage waarin het besluit is opgenomen8

U kunt uw bezwaar digitaal indienen per e-mail via bezwaar@cokz.nl of per post, sturen aan:

Stichting COKZ
Postbus 250
3830 AG LEUSDEN

Vereisten voor het in behandeling kunnen nemen uw bezwaar

 In uw bezwaar, dient u duidelijk de volgende gegevens op te nemen:

 • Onderwerp van het bezwaar
 • Kenmerk en datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Redenen of motivering van uw bezwaar
 • Contactgegevens van u of uw belangenbehartiger
 • De datum van verzending
 • Uw handtekening

Documenten bij uw bezwaar

U stuurt de volgende documenten mee als u bezwaar maakt:

 • Scan of kopie van het besluit van het COKZ waartegen u bezwaar maakt
 • Scan of kopie van relevante stukken die uw standpunt ondersteunen (kan uiterlijk tot 10 dagen voor de hoorzitting nagezonden worden)

Bezwaarprocedure

Wat gebeurt er nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend?  Wij behandelen uw bezwaar in 3 stappen.

 Stap 1

U krijgt een ontvangstbevestiging, waarbij de bezwaarprocedure wordt toegelicht. U kunt aangeven of u gehoord wilt worden. U kunt zich tijdens het horen laten bijstaan door een advocaat of iemand anders die uw belangen behartigt. U heeft ook het recht om af te zien van de hoorzitting. Een hoorzitting kan plaatsvinden op het kantoor van het COKZ of telefonisch.

Tijdens het horen krijgt u de gelegenheid uw bezwaarschrift toe te lichten en kunnen wij vragen stellen. We nemen tijdens het horen nog geen besluit. Na het horen moeten alle relevante feiten bekend zijn én alle schriftelijke stukken bij ons aanwezig zijn. We stellen na het horen in principe geen vragen meer. In bepaalde situaties kunnen wij afzien van het horen.

Stap 2: beoordelen

Na het horen gaan wij op basis van uw bezwaarschrift en wat u tijdens het horen heeft aangevoerd, het oorspronkelijke besluit heroverwegen. Wij kijken daarbij naar alle feiten en omstandigheden die op dat moment bij ons bekend zijn.

Stap 3: beslissing op bezwaar

U ontvangt binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn een besluit op uw bezwaarschrift. Lukt het ons niet om binnen deze 6 weken een besluit te nemen? Dan laten wij u weten wanneer u wél een besluit kunt verwachten.

Bezwaarschrift intrekken

Tijdens de hele procedure kunt u het bezwaarschrift intrekken. Dit kan per e-mail  worden gezonden naar: bezwaar@cokz.nl of per post worden gezonden naar:

Stichting COKZ
Postbus 250
3830 AG LEUSDEN


5 Artikel 7:11 Awb
6 Artikel 2.39 jo 2.59 Regeling dierlijke producten
7 Hoofdstuk 6 en titel 7.1 en 7.2 Awb
8 Artikel 6:7 en 6:8 Awb