Woo-verzoeken

Het COKZ moet als een burger of organisatie daarom vraagt informatie geven. De informatie moet gaan over beleid van het COKZ of over de voorbereiding en uitvoering ervan.
Dit is vastgelegd in de Wet open overheid (Woo); deze wet regelt de behandeling en het toetsingskader van zulke verzoeken.
Het COKZ streeft ernaar twee weken na verzending van het Woo-besluit, het geanonimiseerde Woo-besluit op de website van het COKZ onder het kopje Publicaties te plaatsen.

> Besluit RTL Wob-verzoek+bijlagen | PDF (17 januari 2020)
> Besluit Woo verzoek inz. overleg ZuivelNL, Stichting Geborgde Dierenarts en het COKZ | PDF (31 mei 2023)

Woo-tarieven

In de vergadering van 4 december 2014 heeft het bestuur van het COKZ het ‘Besluit tarieven Openbaarheid van bestuur Stichting COKZ’ genomen. Deze tarieven worden ook gehanteerd voor het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen op verzoek of op grond van de Wet open overheid.

Tarief kopieën

Voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken brengt het COKZ een vergoeding in rekening. Dit bedrag is nooit hoger dan de kostprijs.

  • voor minder dan 6 pagina’s: gratis;
  • voor 6 tot 13 pagina’s: € 4,50;
  • voor 14 of meer pagina’s: € 0,35 per kopie.

Tarief uittreksel of samenvatting

Voor het verstrekken van een uittreksel of een samenvatting van een document brengt het COKZ een vergoeding in rekening van € 2,25 per pagina.