Archief tarieven

De zuivel sector

Tarieven 2024 | PDF

De pluimvee sector

Tarieven 2024 | PDF

Toelichting bij de COKZ-tarieven voor 2024

De voor 2024 vastgestelde tarieven zijn gebaseerd op de op 21 september 2023 door het bestuur vastgestelde begroting. Deze tarieven zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de ministers van LNV en VWS.

De door COKZ gehanteerde tarieven 2024 zijn berekend op basis van de begroting 2024.  Hieruit zijn de uurtarieven per afdeling berekend. De afdelingstarieven bepalen de samenstelling en hoogte van de retribueerbare activiteiten van het COKZ. Deze uurtarieven 2024 zijn gestegen ten opzichte van 2023. Het betreft een gewogen verhoging van 10,7% voor het gemiddelde uurtarief COKZ voor de afdelingen Toezicht & Controle (buitendienst), Strategie & Expertise (stafmedewerkers) en Gegevensverwerking (binnendienst). De verhouding van de inzet van de diverse afdelingen kan verschillen per activiteit wat maakt dat de stijging voor individuele tarieven  hoger of lager kan uitvallen dan 10,7%. Naast de inzet van de afdeling Toezicht- & Controle moeten immers ook de kosten van de andere afdelingen binnen het COKZ in rekening worden gebracht zodat het COKZ op een kostendekkende manier kan werken.  De gemiddelde stijging is in lijn met de prijsstijgingen van vergelijkbare zelfstandige bestuursorganen en NVWA. Voor de export gerelateerde werkzaamheden is de stijging wat hoger door een gewijzigde hogere kostentoedeling voor de exportcertificeringsactiviteiten. Deze stijging wordt deels gedempt door de verlaagde e-CertNL toeslag.

De gestegen kosten zijn enerzijds toe te schrijven aan de toenemende inflatie met de daaruit volgende loon- en andere kostenverhogingen en anderzijds zijn er maatschappelijke en economische ontwikkelingen die leiden tot extra kosten. Voorbeelden hiervan zijn de werving en opleiding van nieuwe medewerkers en extra eisen vanuit regelgeving of vanuit kwaliteit (vb accreditatieverplichtingen) wat meer inzet kan vragen van afdelingen. Maar ook ICT-ontwikkelingskosten wegen zwaar op het budget.

Daarnaast is de inzet per afdeling (normtijden) die verwerkt was in het tarief 2023 geëvalueerd. Ook dit heeft geleid tot tariefwijzigingen en dit zowel naar boven als naar onder afhankelijk in welke zin de normstelling wijzigt. Dit soort wijzigingen betreft voornamelijk de inspecties in de eisector en in mindere mate de zuivel.  In 2023 is voor ei-inspecties een inhaalbeweging naar kostendekkendheid gemaakt en deze wordt voor 2024 verder bijgesteld op basis van monitoring en evaluatie. Voor bepaalde inspecties leidt dit tot een forse stijging. Op deze manier worden realistische normtijden in rekening gebracht en wordt ook de inzet van de diverse afdelingen binnen het COKZ op eenzelfde manier berekend voor zuivel en eieren.  Hiermee wordt een verdere stap naar uniformiteit gezet.

Verduidelijking inzet diverse afdelingen:

  • Toezicht en Controle (T&C): dit zijn de inspecteurs van de buitendienst. De door hun bestede tijd wordt op basis van de bestede tijd in rekening gebracht. Bij bepaalde inspecties kan dit ook een vaste genormeerde inzet zijn. Het betreft niet enkel de bestede tijd op het bedrijf aan de inspecties, maar ook de benodigde tijd voor de voorbereiding en het opmaken van het inspectierapport achteraf. De benodigde tijd voor het aanreizen wordt via het starttarief in rekening gebracht. Dit is genormeerd op één uur bij het COKZ.
  • Exportcertificaten (EC): dit team verzorgt de certificeringswerkzaamheden. Hun inzet wordt versleuteld in de certificaattarieven.
  • Gegevensverwerking (GV): deze afdeling is betrokken bij contractenbeheer en speelt een belangrijke rol bij de verwerking en verzending van de door de inspecteurs aangeleverde rapporten. Zij zijn ook het eerste vangnet voor vragen die bij het COKZ binnenkomen.
  • Strategie en Expertise (S&E): deze afdeling zorgt o.a. voor de opmaak van de werkplannen, jaarplan en jaarrapportage, is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken en de uitwerking van de opleidingsplannen. Bij deze afdeling wordt ook de validatie van de inspectierapportages gedaan en worden de inspectielijsten ontworpen.

De inzet van de afdelingen GV en S&E is meestal op basis van een uniforme normtijd die ofwel in het tarief is opgenomen of apart in rekening wordt gebracht. GV en S&E zijn ook betrokken bij de certificeringsactiviteiten en een deel van hun inzet wordt bijgevolg in de certificaattarieven opgenomen. Het uiteindelijke tarief is dus een samenstelling van de inzet van alle betrokken afdelingen binnen het COKZ. De kosten van de afdeling bedrijfsvoering zijn versleuteld in de uurtarieven van de andere afdelingen.

 

De goedkeuring van de COKZ-tarieven is in overeenstemming met artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen gelezen in samenhang met artikel 10.2, tweede lid, van de Wet Dieren jo. artikel 2.9, eerste lid, onder a, van het Besluit dierlijke producten jo de artikelen 8, tweede lid, 8a en 11, eerste en vierde lid, van de Landbouwkwaliteitswet jo. artikel 4.1 van de Regeling dierlijke producten en artikel 26b van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.   Voor LNV betreft het de tarieven voor toezicht op de controle van zuivel en de afgifte van niet-veterinaire exportcertificaten voor zuivelproducten zoals vermeld in artikel 2.10 van het Besluit dierlijke producten en artikel 2.11 van de Regeling dierlijke producten (keuring en toezicht voor zuivel, eieren en vlees van pluimvee).

De VWS gerelateerde tarieven worden na goedkeuring door de minister VWS opgenomen in Warenwetregeling doorberekening kosten en gepubliceerd in de staatscourant. Voor COKZ betreft het de tarieven in artikelen 8 en 9, beiden lid 4 ; artikel 21, lid 9 en artikel 24 lid 2

 

Meer informatie

> Methodiek en systematiek van het kostprijs 2024