Nieuws Overzicht

 

Brexit
Gezien de laatste ontwikkelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunt u het laatste nieuws vinden op deze pagina

Nieuw pand, nieuwe naam en nieuwe koers COKZ
Leusden, 26-09-2019 – Onder veel belangstelling is het nieuwe pand van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) feestelijk geopend. Tijdens de opening werden een naamswijziging en een organisatieverandering aangekondigd.

De afkorting COKZ blijft, maar de naam verandert in Controle Orgaan Kwaliteitszaken. Dit gebeurt wanneer de nieuwe EU Controleverordening in werking treedt. Ook wordt er op dat moment afscheid genomen van de naam Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE): de kwaliteits- en voedselveiligheidscontroles op eieren vinden dan ook plaats onder de naam COKZ.

Afscheid NCAE
Wim van der Sande, directeur COKZ: “Het hanteren van 2 verschillende namen binnen één organisatie leidde nogal eens tot verwarring, bijvoorbeeld wanneer er een audit werd uitgevoerd ten behoeve van de export door buitenlandse missies. De naam NCAE verdwijnt daarom, maar het toezien op de kwaliteit en voedselveiligheid van eieren blijft een van de kerntaken van het COKZ.”

Andere manier van werken
Het COKZ gaat meer inzetten op risicogericht toezicht vanuit het perspectief van de keten. Zij wil meer inzicht krijgen in hoe de verschillende schakels in de keten zich tot elkaar verhouden en hoe daar nog effectiever toezicht op kan worden gehouden. Ook wil zij het functioneren van de bedrijven en de kwaliteit van de producten meer in samenhang met elkaar bekijken. Daarbij wordt de samenwerking met de NVWA geoptimaliseerd: er komt nog meer aandacht voor het bevorderen van de uitwisseling van informatie. Ook wordt er samen ingezet op een verbeterde aanpak van mogelijke crises en incidenten.

“Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Onze melk en eieren vinden overal binnen en buiten Europa een thuis. En dat is om een goede reden: wij leveren kwaliteit. En kwaliteit mogen we niet uit het oog verliezen. Het COKZ doet dat in goede samenwerking met de NVWA en de ministeries van LNV en VWS.”

Het nieuwe pand
Het nieuwe pand van het COKZ uit 1996 staat aan de Fokkerstraat in Leusden en is volledig gerenoveerd. Het voldoet aan energielabel A en is daarmee heel duurzaam. Zo heeft het zonnepanelen op het dak, optimale isolatie, ventilatie en warmtepompen.

COKZ
Stichting COKZ houdt toezicht op de kwaliteit van zuivel, eieren en pluimveevlees. Zij doet dit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert het COKZ ook op voedselveiligheid van zuivel, eieren en eiproducten. Het toezicht in de pluimvee- en eiersector wordt uitgevoerd door de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE), een onderdeel van het COKZ.

Officiële opening van het nieuwe pand van het COKZ door Dirk Duijzer, voorzitter COKZ en wethouder Patrick Kiel van de gemeente Leusden.

Jaarverslag
Het COKZ jaarverslag van 2018 is beschikbaar.

Omgang dierlijke bijproducten (30-05-2018)
Recent heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ/NCAE besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal. Bijgevoegd vindt u hier een informatie-circulaire.

Toezicht melkveehouderij door het COKZ, doormeldingen (25-01-2018)
Het COKZ voert steekproefsgewijs onaangekondigde controles uit bij melkveehouders, op het voldoen aan de eisen van het EU-hygiënepakket. Voor meer informatie over de inhoud van deze controles, zie “Diensten”.
Indien u als melkveehouder een GLB-subsidie heeft aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dan dient u te voldoen aan de zogenaamde randvoorwaarden. Wordt er bij een controle door het COKZ, zoals genoemd in bovengenoemde alinea, een tekortkoming (‘Onvoldoende’) geconstateerd op een randvoorwaarde, dan dient het COKZ daarvan melding te doen aan de RVO. Dit noemen we ook wel doormelden.
De RVO bepaalt de consequentie van het niet voldoen aan de randvoorwaarden. Dit kan gevolgen hebben voor wat betreft de te ontvangen subsidie.
Meer informatie met betrekking tot de randvoorwaarden en de mogelijke consequenties bij het constateren van tekortkomingen kunt u vinden op de website van de RVO (www.RVO.nl), onder het thema “Agrarisch Ondernemen” en onderwerp “Gemeenschappelijk Landbouwbeleid”.

Wijziging lay-out exportcertificaten
Per 5 november 2017 wijzigt de lay-out van veel COKZ- en NVWA-exportcertificaten. Een Engelstalige kennisgeving waarmee u uw afnemers en andere belanghebbenden hierover kunt informeren, vindt u hier.

Snel naar…
> Toezicht EU Hygiënepakket – Procedure registratie en erkenning
> COKZ Aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket
> Erkenning vrijwillig intrekken NVWA-COKZ