Missie

Het COKZ is dé controle organisatie voor zuivel en eieren en staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een prettige werkomgeving.

Kernwaarden

Doelgericht, efficiënt, professioneel, op maat, flexibel, gezaghebbend, onafhankelijk en gericht op interne en externe samenwerking.

De Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken, (COKZ) levert zekerheid over veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde melk en zuivelproducten, eieren en eiproducten. Deze zekerheid biedt de zuivel en eierensector betere toegang tot (inter)nationale markten en de waarborg dat wordt voldaan aan maatschappelijke eisen. In tijden waarbij export gehinderd wordt door calamiteiten blijkt eens te meer het belang hiervan. Voor de overheid levert deze zekerheid een bijdrage aan bescherming van het publieke belang en aan vermindering van de administratieve lastendruk door besparing op de uitgaven voor toezicht. Het COKZ is een uitvoerende controle organisatie, opgericht op initiatief van de sector en de overheid, die strikt volgens erkende internationale normen en kwaliteitsstandaards werkt en borg staat voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

De onafhankelijkheid van COKZ wordt gewaarborgd doordat de benoeming van de voorzitter resp. de overige bestuursleden van het COKZ de goedkeuring resp. de instemming behoeft van de Ministers van LNV en VWS. De bestuursleden mogen geen enkel belang hebben in de melkveehouderij en/of pluimveehouderij, in de handel van melk, pluimvee of eieren, in de bereiding van of de handel in melk- en zuivelproducten dan wel pluimvee of eieren.

De kerncompetentie van het COKZ is ongeëvenaarde kennis van (inter)nationale normen en regelgeving, kwaliteitssystemen en van toezicht op het gebied van zuivel en eieren.

Ambitie

Autoriteit in zuivel en eieren controle
Om de missie te kunnen blijven vervullen, streeft het COKZ naar voortdurende versterking van zijn status als nationale en internationale autoriteit op het gebied van zuivel en eieren controle. Het COKZ wil voor de overheid en ten dienste van bedrijven de vanzelfsprekende gesprekspartner en voorkeursleverancier zijn op het gebied van controle.

Het COKZ is gespecialiseerd in kwaliteitsborging in de zuivel en eieren sector. Het heeft door zijn jarenlange ervaring veel kennis ontwikkeld in de technologie en de logistieke processen. Deze kennis is een integraal onderdeel van de controle en wordt verder uitgebouwd.

Kwaliteitsborging begint bij de grondstoffen. Het COKZ heeft goede contacten met de organisaties die op dat terrein controle en certificering uitvoeren. Er wordt naar gestreefd om gebruik te maken van kwaliteitsborgingssystemen die ontwikkeld zijn in de levensmiddelensectoren. Op die manier kan de controle worden gericht op procesbeoordeling, zodat de eindproductencontrole wordt ontlast.