De zuivel sector

Wet dieren

De Wet dieren is een verzamelwet  op basis waarvan onder meer de kwaliteitseisen zijn opgenomen voor boerderijmelk, kwaliteitsvoorschriften voor kaas, zuigelingenvoeding bestemd voor derde landen en beschermde kaassoorten.

Het Besluit dierlijke producten en de Regeling dierlijke producten zijn gebaseerd op de Wet dieren. In dit Besluit en deze Regeling zijn de volgende onderwerpen geregeld voor de zuivelsector.

Aanwijzing COKZ

Het COKZ is aangewezen als controle-instantie voor de zuivelsector.

Boerderijmelk

Het COKZ houdt toezicht op boerderijmelk waarvoor onder andere eisen zijn gesteld voor de volgende zaken:

 • de chauffeur en de melkwagen die de boerderijmelk ophaalt;
 • de bewaring van monsters boerderijmelk tijdens de opslag bij de fabriek;
 • de bewaring en het transport naar het laboratorium;
 • de weegcontrole; en
 • het administratief toezicht (toetsing en implementatie handboek)
 • de melkkoeltanks;
 • de monstername;
 • het vet- en eiwitgehalte;
 • het celgetal / kiemgetal / aanwezigheid van melkvreemde bacteriegroeiremmende stoffen; en
 • de bewaartemperatuur.

Kwaliteitsvoorschriften voor kaas

Er zijn nationale kwaliteitseisen voor de volgende soorten kaas: Goudse kaas, Edammer kaas en Commissiekaas. Deze kwaliteitseisen vastgesteld in de Regeling dierlijke producten, omvatten het vochtgehalte, het vetgehalte in de droge stof, de vorm en de kleur van de kaas. Zij gelden voor kaas die wordt geproduceerd in Nederland.

Beschermde kaassoorten

Het COKZ is verantwoordelijk voor de controles in de zuivelsector voor de drie soorten producten die vallen onder de Europese Verordening (EU) nr. 1151/2012 over kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen:

 • Beschermde Oorsprongs Benamingen (BOB)
  Er zijn op dit moment Beschermde Oorsprongs Benamingen geregistreerd voor de kaassoorten Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edammer, Boeren-Leidse met sleutels en Kanterkaas.
 • Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS)
  “Boerenkaas” is geregistreerd als een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit.
 • Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)
  De namen “Gouda Holland” en “Edam Holland” en “Hollandse Geitenkaas” zijn geregistreerd als Beschermde Geografische Aanduiding.

Zuigelingenvoeding bestemd voor derde landen

Voor de uitvoer van volledige zuigelingenvoeding (voor 0-6 maanden) en opvolgzuigelingenvoeding (voor 6-12 maanden) uit Nederland naar een land dat geen lid is van de EU of de Europese Economische Ruimte moet, voor zover van toepassing, worden voldaan aan de Europese Verordening (EU) 2016/127 met voorschriften voor de samenstelling en informatie over deze producten. Uitvoer is echter ook toegestaan als de producten voldoen aan de door het land van bestemming ter zake gestelde specifieke voorschriften of als zij voldoen aan algemeen erkende internationale regelingen, bijvoorbeeld de standaarden opgesteld in het kader van de Codex Alimentarius Desgevraagd moeten bedrijven de regelgeving van het land van bestemming of de internationale regelingen kunnen overleggen aan het COKZ (Warenwetbesluit Uitvoer van Waren).

Dierlijke bijproducten

De regels voor dierlijke bijproducten zijn opgenomen in de Europese Verordening (EG) nr. 1069/2009 en de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2011.
Deze Verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via de Wet dieren (art. 3.3 t/m 3.6), het Besluit dierlijke producten (hoofdstuk 3) en de Regeling dierlijke producten (hoofdstuk 3).

De Europese Commissie heeft een Richtsnoer | PDF gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking tot de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal (zie ook nieuwsbrief | PDF).

Vindplaats regelgeving

Nederlandse regelgeving: via wetten.overheid.nl
Europese regelgeving: via  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Let op: Regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente versie raadpleegt.

Meer informatie

Op de NVWA website vindt u meer informatie over Dierlijke bijproducten

Veel gestelde vragen