De pluimvee sector

Wet dieren

De Wet dieren is een verzamelwet op basis waarvan onder meer de kwaliteitseisen zijn opgenomen voor eieren en vlees van pluimvee en voorschriften over de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderij.

Het Besluit dierlijke producten en de Regeling dierlijke producten zijn gebaseerd op de Wet dieren. Zo ook het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren. In deze Besluiten en Regelingen zijn de onderstaande onderwerpen opgenomen voor de pluimveesector.

Aanwijzing COKZ

Op basis van de Regeling dierlijke producten is het COKZ aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de handelsnormen voor eieren en vlees van pluimvee.

Handelsnormen voor eieren

  • Verordening (EU) 2023/2465 en 2023/2466 handelsnormen voor eieren
    Deze Verordening bevat kwaliteitsregels voor eieren en de houderijsystemen voor eieren, o.a. over de indeling in Klasse A of B, het merken en pakken van eieren, voor pakstations, vermelding over de voedingswijze van hennen, over een maximale termijn van houdbaarheid van 28 dagen van eieren, industriële eieren en registers die moeten worden bijgehouden.
  • Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (“Integrale GMO-verordening”)
    In deze zogenaamde Gemeenschappelijke Marktordening zijn regels opgenomen over de kwaliteit van eieren en het merken (bijlage VII, deel VI). Eieren worden ingedeeld in Klasse A of B en voor iedere klasse gelden andere etiketteringseisen.

Handelsnormen voor pluimveevlees

  • Verordening (EG) nr. 543/2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee
    Deze Verordening bevat regels over de kwaliteitsnormen voor pluimveevlees en houderijsystemen, bijvoorbeeld over “scharrel” en “binnengehouden”.
  • Daarnaast is in het kader van deze handelsnormen bepaald dat met betrekking tot pluimveevlees, door zowel bedrijven als bevoegde autoriteit, steekproefsgewijs wordt gecontroleerd op het watergehalte van pluimveevlees. Dit geldt ook voor geïmporteerd pluimveevlees.

Welzijn en de gezondheid van pluimvee

Richtlijn 1999/74/EEG met minimumnormen voor de bescherming van legkippen
In deze Richtlijn zijn minimum normen opgenomen voor de bescherming van legkippen en is in Nederland geïmplementeerd via het Besluit houders van dieren.

Vindplaats regelgeving

Nederlandse regelgeving: via wetten.overheid.nl
Europese regelgeving: via https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Let op: Regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente versie raadpleegt.

Veel gestelde vragen