Tarieven Wob

Het bestuur van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel heeft in zijn vergadering van 4 december 2014 het volgende besluit, houdende tarieven voor het verstrekken van kopieën, uittreksels en samenvattingen op verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur genomen.

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op het verstrekken van informatie op verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) door Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (hierna: Stichting COKZ).

Artikel 2

1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt deze:

  • voor minder dan 6 pagina’s: gratis;
  • voor 6 tot 13 pagina’s: € 4,50;
  • voor 14 of meer pagina’s: € 0,35 per kopie.

3. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 3

1. Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze € 2,25 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 december 2014 en wordt op de website van Stichting COKZ gepubliceerd.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven Openbaarheid van bestuur Stichting COKZ.
Leusden, 4 december 2014