METHODIEK EN SYSTEMATIEK VAN HET KOSTPRIJS- EN TARIEFSYSTEEM COKZ

 

UITGANGSPUNTEN

De producten en diensten waarop deze beschrijving betrekking heeft zijn door COKZ op webpagina ‘cokz.nl/diensten‘ geplaatst. Ten aanzien van het Kostprijs- en tariefsysteem van de Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zorg (hierna: COKZ) worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Het systeem voldoet aan Europese en nationale regelgeving. Hierbij valt te denken aan het rapport Maat Houden 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 24 036, nr. 407) en, voor zover relevant, in overeenstemming met verordening (EU) 2017/625, hierna: OCR. COKZ heeft op webpagina ‘cokz.nl/regelgeving’ een korte beschrijving opgenomen van de van toepassing zijnde Europese en nationale regelgeving, alsmede een verwijzing opgenomen naar de webpagina’s (eur-lex.europa.eu en wetten.overheid.nl) alwaar deze regelgeving integraal kan worden geraadpleegd;
 • COKZ heeft geen winstoogmerk. Elk afzonderlijk product of dienst dient kostendekkend te zijn en bij te dragen aan het realiseren van de strategische doelen van het COKZ;
 • Er wordt in de systematiek van de berekening van kostprijstarieven geen onderscheid gemaakt tussen de Zuivel- en Eierensector.
 • De wijze van berekening van tarieven is uniform en transparant op basis van de werkelijke kostprijs. De directe kosten worden toegerekend aan de producten of diensten waarop zij betrekking hebben. Indirecte kosten worden, op basis van een zo getrouw mogelijk verdeelsleutel, aan producten en diensten toegerekend.
 • Jaarlijks wordt een nacalculatie uitgevoerd met als doel de juistheid van de in het model gehanteerde waarden te valideren en zo nodig aan te scherpen;
 • Periodieke herijking van uitgangspunten en gemaakte keuzes bij de opzet van het systeem vindt minimaal éénmaal in de vijf jaar plaats.

METHODIEK

 1. Afdelingen die worden aangeduid als directe afdelingen
 • Kosten die zijn toe te rekenen aan een afdeling die rechtstreeks door COKZ (door middel van een tarief) aan een externe afnemer (NVWA of bedrijfsleven) worden doorberekend, worden geduid als ‘directe kosten’.
 • Naast de afdelingskosten die rechtstreeks worden doorberekend kan er ook sprake zijn van diensten van derden of uitbesteding van werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van COKZ worden uitgevoerd en die rechtstreeks aan externe afnemers worden doorberekend. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan diensten van derden zoals laboratoriumkosten en bepaalde NVWA kosten i.v.m. certificering zoals het gebruik van e-CertNL en vervangingskosten voor een certificaat. Deze kosten worden doorberekend en worden dan ook niet meegenomen in de berekening van de kostprijs van COKZ. Wel kan een toeslag van toepassing zijn voor de afhandeling door COKZ.
 • Bij het COKZ worden als directe afdelingen geduid de afdelingen ‘Exportcertificaten & Gegevensverwerking’, ‘Strategie & Expertise’ (S&E) en ‘Toezicht en Controle’ (buitendienst).
 1. Afdelingen die worden aangeduid als indirect afdelingen

Diensten of afdelingen waarvan de inzet niet rechtstreeks door middel van een tarief worden doorberekend aan een externe afnemer (NVWA of bedrijfsleven) worden geduid als ‘indirect’. Deze indirecte kosten hebben betrekking op het Management/Bestuur en de interne organisatie/ bedrijfsvoering van COKZ. Voor de toerekening van de indirecte kosten aan de directe afdelingen wordt onderscheid gemaakt tussen kosten die een relatie hebben met de ‘huisvesting’ en overige kosten die meer ‘personeelsgerelateerd’ zijn:

 • Toerekening van de huisvestingskosten vindt plaats op basis van de verhouding van de door de directe afdeling gebruikte vloeroppervlakte ten opzichte van de totale vloeroppervlakte van COKZ;
 • Toerekening van de overige indirecte kosten vindt plaats op basis van de met de directe afdeling samenhangende personeelsgerelateerde kosten ten opzichte van de totale (COKZ-brede) directe personeelsgerelateerde kosten.

Het totaal van de direct en indirect begrote kosten zijn voor 2024 onder volgende noemers in de begroting opgenomen, het betreft een bedrag van ca € 12.150.000:

  1. personele lasten; dit zijn de salarissen en sociale zekerheids-, pensioen-, verzekeringskosten en overige personeelskosten van personeelsleden die bij de uitvoering van officiële controles betrokken zijn, met inbegrip van ondersteunend en administratief personeel;
  2. uitbesteding werkzaamheden/diensten door derden;
  3. afschrijvingen van immateriële en materiële activa;
  4. huisvestingslasten met inbegrip van onderhouds- en verzekeringskosten en andere aanverwante kosten;
  5. bestuurskosten;
  6. kosten tuchtgerecht;
  7. administratie- en beheerslasten;
  8. reis- en verblijfkosten;
  9. automatiseringskosten;
  10. overige kosten zoals o.a. monsternamemateriaal, kwaliteitsborging, verzekeringen;
  11. financiële lasten
 1. Direct-productieve uren (DPU) per fte

Het aantal direct-productieve uren per fte (voor directe afdelingen ) is voor:

 • Toezicht en Controle (buitendienst)            1.280 uur
 • Voor de overige directe afdelingen              1.375 uur
 1. Kostprijs per productief uur (voor de directe afdelingen)

De kostprijs per uur van de diverse afdelingen is de basis voor de berekening van de COKZ-tarieven. In de huidige situatie wordt per directe afdeling het kostprijstarief per direct productief uur als volgt bepaald:

 1. Bepaal op basis van de begroting de kosten van de directe afdelingen.
 2. Stel voor elke directe afdeling het aantal direct productieve uren per fte vast
 3. Bepaal de formatie van de directe afdelingen (in fte)
 4. Bepaal de kostprijs per direct productief uur van de afzonderlijke directe afdelingen:

kosten per directe afdeling
                                                                                                                                                                                    
Beschikbare formatie in fte per directe afdeling * direct productieve uren per fte per directe afdeling

 1. Bepalen van het tarief per activiteit

Het voorcalculatorische tarief per activiteit wordt berekend door de som van alle bij de activiteit betrokken directe afdelingen de verwachte tijdsinzet (uur/activiteit) te vermenigvuldigen met het betreffende kostprijs/ uur.

Bij genormeerde activiteiten waar de activiteit een relatief vaste tijdinzet (=norm) vraagt, kan een vast/genormeerd tarief van toepassing zijn. Dit bevordert de uniformiteit en gelijke behandeling van bedrijven. Daar waar de inzet wisselend in duur is, wordt meestal gewerkt met te factureren tijdseenheden al dan niet aangevuld met vaste componenten.

 1. Consultatie bedrijfsleven

Het COKZ informeert het bedrijfsleven via de brancheverenigingen over geplande tariefverhogingen en geeft toelichting over de oorzaken van de wijzigingen.

 1. Vaststelling en goedkeuring van de begroting en tarieven

Overeenkomstig artikel 17 lid 1 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden, na vaststelling door het bestuur van COKZ, de begroting en de betreffende tarieven met het verzoek tot goedkeuring naar de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezonden alsook naar de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor die tarieven die worden opgenomen in de Warenwetregeling doorberekening kosten. De Ministers kunnen hun goedkeuring onthouden wegens strijd met het recht of algemeen belang; in dat geval zijn de tarieven niet algemeen verbindend.

De verwachte opbrengsten zijn in onderstaande tabel gerangschikt naar de door COKZ te verlenen diensten 2024. Het betreft  zowel opbrengsten via tarieven naar bedrijven als naar overheid/NVWA.

 

VERWACHTE OPBRENGSTEN 2024 2

ONDERDEELBEDRAG
Wet Dieren€ 3.117.000
Hygiënepakket, Warenwet, Dierlijke bijprod€ 2157.000
Exportprogramma’s (Modules)€ 2.842.000
Certificaten€ 3.585.000
Cross Compliance€ 85.000
Overige diensten en subsidies€ 148.000
Overige baten€ 121.000
Boetegelden€ 111.000
TOTAAL BATEN€ 12.166.000

 


1 Bedrag zoals opgenomen in door het bestuur goedgekeurde begroting 2024 d.d. 21 september 2023
2 Bedrag zoals opgenomen in door het bestuur goedgekeurde begroting 2024 d.d. 21 september 2023