De pluimvee sector

Een ieder die kippeneieren, ongeacht het aantal legkippen dat de houder bezit, wil verkopen aan de consument in Nederland moet de legkippen registeren. Dit registratienummer kan worden aangevraagd bij Avined. Het verkregen registratienummer, ook wel het kipnummer, moet op de eieren gestempeld worden met food grade inkt zodat de traceerbaarheid gewaarborgd blijft. In Nederland is het verplicht om eieren te sorteren op gewicht en naar kwaliteit. Het sorteren op gewicht en kwaliteit mag alleen worden gedaan door erkende pakstations.

Voor de verkoop van eieren van pluimveebedrijf rechtstreeks aan de consument (genaamd “eindverbruiker”)* dient de pluimveehouder een vrijstelling voor de sorteerplicht, dit is conform Bijlage VII, Deel VI, punt I, onder 2 van Verordening (EU) nr. 1308/2013,  van eieren aan te vragen bij het COKZ.

Voor de volledigheid: het is niet toegestaan om eieren van het legpluimveebedrijf direct aan de detailhandel (bijvoorbeeld een supermarkt of een boerderijwinkel) te leveren. In de vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren, staat vermeld dat de verkoop van eieren moet plaatsvinden op het legpluimveebedrijf, op een lokale markt of bij huis-aan-huis verkoop.

Directe levering van eieren van het legpluimveebedrijf aan horeca, restaurants en hotels valt niet onder de vrijstellingsregeling. Dit betekent dat alleen erkende pakstations eieren mogen leveren aan de horeca. U mag dit als pluimveehouder zonder pakstation erkenning niet doen. Horeca, restaurants en hotels vallen niet onder de definitie van “eindverbruiker”*.

*voor definitie van de term eindverbruiker verwijzen wij u naar artikel 1, onder r), van Verordening (EG) nr. 589/2008

 

Wet- en regelgeving

Europese regelgeving

  • Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden
  • Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees parlement en de raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (eeg) nr. 922/72, (eeg) nr. 234/79, (eg) nr. 1037/2001 en (eg) nr. 1234/2007 van de raad
  • Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren.

Nederlandse wet- en regelgeving

  • Wet dieren.
  • Regeling identificatie en registratie van dieren.
  • Besluit dierlijke producten.
  • Regeling dierlijke producten.
  • Vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren

 

Meer informatie

> Avined
> zoek.officielebekendmakingen.nl
> Aanmelden vrijstellingsregeling verkoop ongesorteerde eieren

 

Vindplaats regelgeving

Nederlandse wet- en regelgeving: via wetten.overheid.nl
Europese regelgeving: via  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Let op: Regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente versie raadpleegt.

 

Veel gestelde vragen