De zuivel sector

Borging rauwe melk van gezonde dieren

 

Inleiding

In deze werkwijze wordt beoogd een doeltreffende en doelmatige coördinatie tot stand te brengen tussen regiehouder COKZ en de bij een privaatrechtelijk kwaliteitssysteem aangesloten dierenartsen die de officiële controle uitvoeren.

Op 12 november 2021 is de dierenarts door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hernieuwd aangewezen1 voor het uitvoeren van de officiële controles op melkveebedrijven zoals bedoeld in artikel 49 (eerste en derde lid) van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/6272. Dit vervangt het eerdere aanwijzingsbesluit van 2 december 2019. Tijdens de officiële controle ziet de dierenarts erop toe dat de gezondheidsvoorschriften voor de productie van rauwe melk en colostrum worden nageleefd. De bedoelde gezondheidsvoorschriften staan verder uitgewerkt in Verordening (EG) 853/20043 (de Hygiëneverordening).

De aanwijzing is verricht volgens Verordening (EU) 2017/6254 (de Controleverordening). Hierin worden in artikelen 30, 31 lid 2 en 32 een aantal verplichtingen voor de dierenarts genoemd. Om aan die verplichtingen te voldoen moet de dierenarts zijn aangesloten bij een privaatrechtelijk kwaliteitssysteem.

Werkwijze

Privaatrechtelijk kwaliteitssysteem
Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem heeft tot doel om de benodigde deskundigheid voor diergeneeskundig handelen en het uitvoeren van de officiële controle – waaronder de vereist uitrusting en infrastructuur – te borgen. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem dient onafhankelijk te zijn en mag geen onderdeel uitmaken van een systeem van een belanghebbende partij. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem moet een effectieve en consistente uitvoering van de officiële controle door de aangesloten dierenarts te ondersteunen, op basis van een gedocumenteerde procedure volgens transparante indicatoren. Hierbij worden diergeneeskundig-inhoudelijke aspecten van de controle en het delen van resultaten met de bevoegde autoriteiten meegenomen.

Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem wordt pas geaccepteerd als systeem ter ondersteuning van de uitvoering van de officiële controle nadat het bij het COKZ staat geregistreerd als getoetst en beoordeeld.

Verantwoordelijkheden privaatrechtelijk kwaliteitssysteem

 1. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem neemt de borging van de uitvoering van de officiële controle van de aangesloten dierenartsen op in zijn Reglement.
 1. Het Reglement voorziet in het borgen van de eisen die de Controleverordening en artikel 49 leden 1 en 3 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 aan de uitvoering van de officiële controle door de aangesloten dierenarts stelt.
 1. Op grond van het Reglement kunnen alleen dierenartsen die voldoen aan de eisen en verplichtingen die het Reglement ten aanzien van de uitvoering van de officiële controle stelt, deze officiële controle uitvoeren. Indien de dierenarts niet aan deze eisen en verplichtingen voldoet, wordt deze van het verrichten van de officiële controle uitgesloten. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem stelt het COKZ en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onverwijld in kennis wanneer een dierenarts van het verrichten van de officiële controle wordt uitgesloten.
 1. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem verleent medewerking aan het COKZ om de werking van het Reglement met betrekking tot de uitvoering van de officiële controles te kunnen toetsen.
 1. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem stelt het COKZ onverwijld in kennis van alle feiten en omstandigheden die een onbelemmerde uitoefening van toezicht door de bij het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem aangesloten dierenartsen in de weg staan.

COKZ
De bevoegde autoriteit heeft het COKZ aangewezen als uitvoerder van toezichtstaken met betrekking tot onder meer de Hygiëneverordening. COKZ heeft hiermee de regiefunctie ten aanzien van de inrichting van de officiële controletaak van de bij het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem aangesloten dierenartsen.

Verantwoordelijkheden COKZ

 1. Het COKZ toetst en beoordeeld het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem op basis van de aspecten die de Controleverordening (in artikelen 30 en 32) aan de delegatie van taken in verband met officiële controles stelt.
 2. Het COKZ stelt vast dat het onderdeel van het Reglement dat voorziet in het borgen van het uitvoeren van de officiële controle door bij het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem aangesloten dierenartsen, inhoud geeft aan wat de Controleverordening en artikel 49 leden 1 en 3 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 aan de uitvoering van de officiële controle stelt.
 3. Het COKZ stelt het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem tijdig in kennis van feiten uit eigen inspecties die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het door de bij het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem aangesloten dierenartsen uitgevoerde toezicht, tenzij voor het COKZ een geheimhoudingsplicht geldt.
 4. Het COKZ en het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem treden jaarlijks in overleg over de uitvoering van de officiële controle door de bij het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem aangesloten dierenartsen, waarbij de controleresultaten met elkaar worden besproken en wordt bezien of het Reglement nadere aanpassing behoeft.

Meldingen

 1. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem en het COKZ verstrekken over en weer informatie en documentatie die verband houdt met de in het kader van dit document uitgevoerde taken.
 1. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem en het COKZ maken nadere afspraken over de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen onderlinge informatieverstrekking als bedoeld in het eerste lid plaatsvindt.
 1. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem verstrekt het COKZ binnen één maand na ieder kwartaal een overzicht van de bedrijven waar de officiële controle in het betreffende kwartaal is uitgevoerd, welke de aandachtsbedrijven zijn en welke acties zijn ondernomen. Over het format van dit overzicht maken het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem en het COKZ nadere afspraken.
 1. Het COKZ stelt een meldpunt ter beschikking waar de bij het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem aangesloten dierenartsen melding kunnen doen van bevindingen die directe opvolging behoeven, zoals de aanwezigheid van verboden stoffen. Het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem en het COKZ maken nadere afspraken welke bevindingen direct dienen te worden gemeld.

Geheimhouding

De informatie die het privaatrechtelijk kwaliteitssysteem en het COKZ uitwisselen met betrekking tot het kader van dit document, zal uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken.

Geregistreerde privaatrechtelijke kwaliteitssystemen

 • Stichting Geborgde Dierenarts (SGD)

Referenties

 • 1  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2021, 3274624-1018870-VGP, houdende aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 van de verordening officiële controles, Staatscourant nr. 46139 van 12 november 2021.
 • 2  Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019 tot vaststelling van eenvormige praktische regelingen voor de uitvoering van officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde produc-ten van dierlijke oorsprong overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie wat officiële controles betreft.
 • 3  Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
 • 4  Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles).
Veel gestelde vragen