Regelgeving op basis van de Wet dieren

De hierna genoemde regelgeving kan worden gedownload.

Opgemerkt wordt dat noch het COKZ noch enig persoon die namens het COKZ optreedt aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruik van de wetteksten via de COKZ-website. Uitsluitend regelgeving die gepubliceerd is door de Sdu in de papieren versie van het Staatsblad, de Staatscourant e.d. is rechtsgeldig.

 • Wet dieren
 • Besluit Dierlijke producten
 • Regeling dierlijke producten
  • Controlereglement COKZ BGA Gouda Holland en Edam Holland
  • Controlereglement GTS-Boerenkaas 2007
  • Controlereglement Boeren-Leidse met sleutels
  • Controlereglement Zuigelingenvoeding 2007
  • Besluit bijzondere voeding 2016
  • Boerderijmelk

U vindt deze documenten onder bij Downloads.

Wet dieren
De Wet dieren is een verzamelwet waarin onder meer de kwaliteitseisen zijn opgenomen voor boerderijmelk, kaas, zuigelingenvoeding bestemd voor derde landen, EU-beschermde kaassoorten e.d.
De aanwijzing van het COKZ als controle-instelling is expliciet geregeld in het Besluit dierlijke producten.

Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen
Verordening 1151/2012 van 21 november 2012. Deze verordening is in de Nederlandse regelgeving geïmplementeerd via de Wet dieren, het Besluit resp. de Regeling dierlijke producten (zie hiervoor).

Deze regelgeving beoogt de bescherming van benamingen in de EU van producten:
– waarvoor een verband bestaat tussen de kenmerken van het product en de regio;
– die zich door hun eigenschappen duidelijk van andere, soortgelijke producten onderscheiden.

Via deze voorschriften kan het bedrijfsleven tevens aan zijn producten waarde toevoegen (promoten) en kan de consument tegen misbruik worden beschermd.

Momenteel zijn er Beschermde Oorsprongs Benamingen (BOB) voor de kaassoorten Noord-Hollandse Gouda, Noord-Hollandse Edammer, Boeren-Leidse met sleutels en Kanterkaas, “Boerenkaas” als een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS) en de namen “Gouda Holland” en “Edam Holland” en “Hollandse Geitenkaas” als Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) geregistreerd.

Goudse kaas, Edammer kaas en Commissiekaas
Voor Goudse kaas, Edammer kaas en Commissiekaas zijn er per 1 januari 2013 in de Regeling dierlijke producten nog uitsluitend eisen gesteld m.b.t. het vochtgehalte, het vetgehalte in de droge stof, de vorm en de kleur van de kaas. Bij kaas vindt toezicht plaats op de naleving van de gestelde regels.

Zuigelingenvoeding
In het In het Besluit dierlijke producten en de Regeling dierlijke producten zijn de inhoudelijke eisen geïmplementeerd van de verordening (EU) nr. 609/2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing. Deze verordening is in Nederland geïmplementeerd via de Warenwet besluit bijzondere voeding 2016. De in het kader van de Wet dieren opgenomen bepalingen voor Zuigelingenvoeding heeft uitsluitend betrekking op zuigelingenvoeding die bestemd is voor uitvoer naar derde landen. Met de NVWA zijn afspraken gemaakt dat COKZ namens de NVWA belast is met het toezicht op de naleving van de voorschriften voor zuigelingenvoeding bestemd voor landen binnen de EU.

Links:
> Wet dieren
> Besluit dierlijke producten
> Regeling dierlijke producten
> Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

Downloads:
> Controlereglement COKZ BGA Gouda Holland en Edam Holland
> Controlereglement GTS-Boerenkaas 2007
> Controlereglement Boeren-Leidse met sleutels
> Controlereglement Zuigelingenvoeding 2007