Warenwet

Warenwet
De Warenwet geeft regels voor onder meer eet- en drinkwaren, met het oog op één of meer van de volgende vier belangen: de volksgezondheid, de veiligheid, de eerlijkheid in de handel of de goede voorlichting omtrent waren.

De hiervoor genoemde regelgeving in het kader van de Wet dieren bevatten nog slechts aanvullende eisen ten opzichte van de basiseisen uit de Warenwet. Alle zuivelproducten moeten in ieder geval voldoen aan de gestelde basiseisen uit de Warenwet.

Warenwetbesluit Uitvoer van Waren
De Warenwet strekt zich uit tot alle op Nederlands grondgebied aanwezige waren (inclusief de voor export bestemde waren). Dit kan problemen geven in geval waren bestemd zijn voor andere landen waar afwijkende voorschriften gelden. Ter voorkoming van dit soort problemen zijn in dit besluit de voorwaarden opgenomen waaronder de desbetreffende Nederlandse voorschriften buiten toepassing kunnen worden verklaard.

Warenwetbesluit Invoer van levensmiddelen uit derde landen
Dit besluit vormt de basis voor het uitvoeren van EG-regelgeving betreffende de invoer van bepaalde levensmiddelen binnen de EU.

Producten voor bijzondere voeding

  • Verordening (EU) Nr. 609/2013 voor zuigelingenvoeding en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.
  • Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016.
  • Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 2016/127 “Bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende de volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding aan zuigelingen en peuters”.
  • Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 2016/128 “Bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende de voeding voor medisch gebruik”.

Het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016 stelt overtredingen van bepalingen in de Verordening (EU) nr 609/2013 en de krachtens deze verordening gestelde voorschriften in de gedelegeerde verordeningen (EU) Nr. 2016/127 en 2016/128 strafbaar.

Etikettering van levensmiddelen

In de verordening worden voorschriften gegeven inzake de voedingswaarde-informatie, de aanduiding, vermeldingen als de lijst van ingrediënten, de houdbaarheidsdatum, de netto hoeveelheid e.d. en de wijze waarop deze vermeldingen dienen te worden aangebracht.

Het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen is voor de zuivelsector van belang in verband met het gebruik van het ‘e’-teken (afvullen volgens het gemiddelde principe).

Additieven en aroma’s

Het warenwetbesluit bevat de implementatie van de vermelde verordeningen.

Bereiding en behandeling van levensmiddelen

In deze regelgeving wordt verwezen naar de relevante bepalingen met betrekking tot een deugdelijke bereiding en behandeling van eet- en drinkwaren, zoals deze van kracht zijn op basis van het EG-hygiënepakket. Dit EG-hygiënepakket omvat o.a. de algemene levensmiddelenverordening (Nr. 178/2002) en Verordening (EG) Nr. 853/2004 inzake producten van dierlijke oorsprong.

Verontreinigingen in levensmiddelen

De verordening bevat maximimumgehalten voor aflatoxine, bepaalde zware metalen, dioxine en PCB’s, bestrijdingsmiddelen en melamine. In het warenwetbesluit ligt vast dat niet mag worden gehandeld in strijd met de verordening.

Micro-voedingsstoffen

Het warenwetbesluit bevat enkele aanvullende bepalingen op de verordening, onder andere met betrekking tot vitamine A, vitamine D, foliumzuur, seleen, koper, zink en jodium.

Residuen

In de verordening zijn maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong gesteld.

In het Warenwetbesluit zijn overtredingen van de verordening strafbaar gesteld. In aanvulling op de verordening zijn op basis van artikel 13a (lid 3a) van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen in de regeling extra normen met betrekking tot bepaalde bestrijdingsmiddelen vastgesteld.

Zuivel

Verordening (EG) Nr. 1308/2013 is als iedere EG-verordening direct van toepassing in elke lidstaat.

In het Warenwetbesluit Zuivel is zoveel mogelijk de specifieke zuivel-regelgeving samengebracht. De meeste regels m.b.t. de bereiding, behandeling, opslag, vervoer en etikettering zijn thans opgenomen in regelgeving op basis van de EU-hygiëneverordeningen. (Zie hiervoor onder menu Diensten)

De Warenwetregeling Gedehydrateerde melk 2003 bevat eisen inzake etikettering van geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde koemelk gekoppeld aan voorschriften met betrekking tot de standaardisatie van het eiwitgehalte van bepaalde of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk. Hiermee is tegemoet gekomen aan de toenemende behoefte aan harmonisatie in de internationale handel in melk en melkproducten.

De Warenwetregeling caseïne en caseïnaten geeft uitvoering aan Richtlijn 83/417/EEG inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde melkeiwitten.

De Warenwetregeling Kaaskorstbedekkingsmiddelen bevat regels voor kaaskorst-bedekkingsmiddelen.

In het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen zijn o.a. bepalingen opgenomen voor wat betreft het gebruik van de aanduiding “roomijs”.

Het Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten stelt overtredingen van Verordening (EU) Nr. 1308/2013 met betrekking tot smeerbare vetproducten met meer dan 90% vet (o.a. braadboter) strafbaar.