De pluimvee sector

Wet dieren

De Wet dieren is een verzamelwet op basis waarvan onder meer de kwaliteitseisen zijn opgenomen voor eieren en vlees van pluimvee en voorschriften over de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderij.

Het Besluit dierlijke producten en de Regeling dierlijke producten zijn gebaseerd op de Wet dieren. Zo ook in het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren. In deze Besluiten en Regelingen zijn de onderstaande onderwerpen opgenomen voor de pluimveesector.

Aanwijzing COKZ

Het COKZ is aangewezen als controle-instantie voor de pluimveesector.

Handelsnormen voor eieren

 • Verordening (EG) nr. 589/2008 handelsnormen voor eieren
  Deze Verordening bevat kwaliteitsregels voor eieren en de houderijsystemen voor eieren, o.a. over de indeling  in Klasse A of B, het merken en pakken van eieren, voor pakstations, vvermelding over de voedingswijze van hennen, over een maximale termijn van houdbaarheid van 28 dagen van eieren, industriële eieren en registers die moeten worden bijgehouden.
 • Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (“Integrale GMO-verordening”)
  In deze zogenaamde Gemeenschappelijke Marktordening zijn regels opgenomen over de kwaliteit van eieren en het merken (bijlage VII, deel VI). Eieren worden ingedeeld in Klasse A of B en voor iedere klasse gelden andere etiketteringseisen.

Handelsnormen voor pluimveevlees

 • Verordening (EG) nr. 543/2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee
  Deze Verordening bevat regels over de kwaliteitsnormen voor pluimveevlees en houderijsystemen, bijvoorbeeld over “scharrel” en “binnenhouden”.

Welzijn en de gezondheid van pluimvee

 • Richtlijn 1999/74/EEG met minimumnormen voor de bescherming van legkippen
  In deze Richtlijn zijn minimum normen opgenomen voor de bescherming van legkippen.

Vindplaats regelgeving

Nederlandse regelgeving: via wetten.overheid.nl
Europese regelgeving: via  https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Let op: Regelgeving wordt regelmatig aangepast. Zorg dat u de meest recente versie raadpleegt.

Veel gestelde vragen