Privacy statement COKZ

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van COKZ.

COKZ beheert en verwerkt persoonsgegevens van klanten, sollicitanten, (pluim-)veehouders en andere relaties. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen, onder andere in het kader van controles en inspecties. COKZ verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke
(inter-)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de personeelsvertegenwoordiging en het beleid van COKZ.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Ter uitvoering van onze diensten verwerken wij de volgende soorten persoonsgegevens van (pluim-) veehouders en RMO chauffeurs:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • Geboortedatum (alleen RMO chauffeurs en medewerkers);
 • Foto’s (COKZ tracht te vermijden dat personen op foto’s staan die op locatie kunnen worden gemaakt tijdens een inspectie of audit, maar kan dit niet uitsluiten);
 • Eventueel aantekeningen over ongepast gedrag voor de bescherming van eigen mensen in het kader van controles en inspecties;
 • Naam dierenarts welke in relatie staat tot de veehouder;
 • E-mailadres.

Van sollicitanten:

 • NAW gegevens;
 • E-mailadres;
 • Curriculum Vitae;
 • Motivatiebrief;
 • Evt. telefoonnummer;
 • Aantekeningen.

Beveiliging persoonsgegevens
COKZ behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van COKZ voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. COKZ beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt COKZ gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Gegevensverstrekking aan derden
COKZ deelt geen persoonsgegevens met verwerkers zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

Voor controles en inspecties worden voor bepaalde doeleinden persoonsgegevens gedeeld met:

 • Gezondheidsdienst voor Dieren;
 • De betreffende zuivelonderneming;
 • CBR i.v.m. bevoegdheid RMO chauffeurs.

Externe dienstverleners en andere sites
Als u via een website van COKZ terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website COKZ
COKZ verwerkt persoonsgegevens van gebruikers wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. COKZ verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, te informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van nieuwsbrieven.

Bewaren van persoonsgegevens
COKZ zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal COKZ zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet
COKZ is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door COKZ zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van COKZ via e-mail en/of telefoon. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dit doen per email via: gegevensverwerking@COKZ.nl of schriftelijk naar:

Stichting COKZ, Postbus 250, 3830 AG Leusden

Wijziging van deze privacyverklaring
COKZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 augustus 2018.