Missie

Het COKZ is dé controle organisatie voor zuivel en eieren en staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en een prettige werkomgeving.

Kernwaarden

Doelgericht, efficiënt, professioneel, op maat, flexibel, gezaghebbend, onafhankelijk en gericht op interne en externe samenwerking.

De Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken, (COKZ) levert zekerheid over veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde melk en zuivelproducten, eieren en eiproducten. Deze zekerheid biedt de zuivel en eierensector betere toegang tot (inter)nationale markten en de waarborg dat wordt voldaan aan maatschappelijke eisen. In tijden waarbij export gehinderd wordt door calamiteiten blijkt eens te meer het belang hiervan. Voor de overheid levert deze zekerheid een bijdrage aan bescherming van het publieke belang en aan vermindering van de administratieve lastendruk door besparing op de uitgaven voor toezicht. Het COKZ is een uitvoerende controle organisatie, opgericht op initiatief van de sector en de overheid, die strikt volgens erkende internationale normen en kwaliteitsstandaards werkt en borg staat voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

De onafhankelijkheid van COKZ wordt gewaarborgd doordat de benoeming van de voorzitter resp. de overige bestuursleden van het COKZ de goedkeuring resp. de instemming behoeft van de Ministers van EZ en VWS. De bestuursleden mogen geen enkel belang hebben in de melkveehouderij en/of pluimveehouderij, in de handel van melk, pluimvee of eieren, in de bereiding van of de handel in melk- en zuivelproducten dan wel pluimvee of eieren.

De kerncompetentie van het COKZ is ongeëvenaarde kennis van (inter)nationale normen en regelgeving, kwaliteitssystemen en van toezicht op het gebied van zuivel en eieren.

Ambitie

Autoriteit in zuivel en eieren controle

Om de missie te kunnen blijven vervullen, streeft het COKZ naar voortdurende versterking van zijn status als nationale en internationale autoriteit op het gebied van zuivel en eieren controle. Het COKZ wil voor de overheid en ten dienste van bedrijven de vanzelfsprekende gesprekspartner en voorkeursleverancier zijn op het gebied van controle.

Het COKZ is gespecialiseerd in kwaliteitsborging in de zuivel en eieren sector. Het heeft door zijn jarenlange ervaring veel kennis ontwikkeld in de technologie en de logistieke processen. Deze kennis is een integraal onderdeel van de controle en wordt verder uitgebouwd.

Kwaliteitsborging begint bij de grondstoffen. Het COKZ heeft goede contacten met de organisaties die op dat terrein controle en certificering uitvoeren. Er wordt naar gestreefd om gebruik te maken van kwaliteitsborgingssystemen die ontwikkeld zijn in de levensmiddelensectoren. Op die manier kan de controle worden gericht op procesbeoordeling, zodat de eindproductencontrole wordt ontlast.

Het COKZ controleert op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en eiproducten en op de handelsnormen voor pluimveevlees.

 • Door middel van controle, toezicht en kennis van de wetgeving, ziet het COKZ toe op de naleving van de regelgeving. Het COKZ doet dit voor en in opdracht van de overheid.
 • Het COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling, die zelf geen producten produceert of verhandelt.
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid.
 • Controleert in het kader van Cross compliance.

Diensten

Het COKZ voert de volgende werkzaamheden uit:

 • houdt toezicht op de naleving van de Wet dieren;
 • houdt toezicht op de naleving van het EU Hygiënepakket;
 • houdt toezicht op EU-verordening Dierlijke bijproducten;
 • houdt toezicht op de randvoorwaarden die volgen uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de Cross compliance;
 • houdt toezicht op derde landen eisen ten behoeve van de export;
 • geeft exportcertificaten zuivel af;
 • geeft voorcertificaat eieren en eiproducten af;
 • geeft toestemming voor het plaatsen van zijn logo op verpakkingen van bedrijven die deelnemen aan het controlereglement ‘COKZ-Controlevignet’;

Werknemers

Het COKZ werkt met in totaal ongeveer 66 werknemers in het kader van de controle van zuivelproducten, eieren en pluimveevlees.
> Organigram.

Bestuur

Het bestuur van het COKZ bestaat uit zes personen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. De benoeming van de voorzitter moet worden goedgekeurd door de ministers van EZ en VWS. De ministers van EZ en VWS moeten instemmen met de benoeming van de overige leden.

Directeur

Het COKZ heeft een directeur, die tevens secretaris en penningmeester is van het bestuur. De dagelijkse leiding van de Stichting ligt bij de directeur.

Jaarverslagen

> Jaarverslagen