Verkrijgen van exportcertificaten zuivelproducten na Brexit

Inleiding
Bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk (VK), worden na een no-deal (= harde) Brexit exporteur. Bedrijven die goederen ontvangen uit het VK, worden na een no-deal Brexit importeur.
Voor export van zuivelproducten moeten certificaten worden aangevraagd bij het COKZ. Het COKZ behandelt de aanvraag en het certificaat wordt afgegeven en gewaarmerkt door een NVWA-dierenarts.
Om deze certificaten te kunnen verkrijgen is aansluiting op het digitale systeem van de NVWA nodig, dit systeem heet e-CertNL. Nadere informatie treft u op de NVWA website onder de titel “Brexit”.

Wanneer u wenst om na Brexit te blijven exporteren naar het VK, zorg er dan voor dat u voorbereid bent. Wij adviseren u om zo snel mogelijk onderstaande stappen uit te voeren (oa aansluiting e-CertNL) en het hieronder vermelde formulier in te vullen waarmee u zich aanmeldt als exporteur.

Technische stappen
Hieronder volgt het stappenplan dat gevolgd dient te worden voor het exporteren van zuivelproducten.
Op hoofdlijnen moet u als exporteur geregistreerd zijn bij het COKZ, eHerkenning hebben en toegang tot e-CertNL. Van groot belang is dat alle registraties (eHerkenning, e-CertNL en COKZ) met hetzelfde KvK en vestigingsnummer gebeuren, anders loopt de aanvraag niet door.

1. e-Herkenning
Met e-Herkenning kunt u zich als bedrijf registreren bij een aantal systemen (waaronder e-CertNL) van de (rijks)overheid. Om e-CertNL te kunnen benaderen dient u als exporteur eerst eHerkenning te hebben, met een beveiligingskenmerk EH2+. De doorlooptijd hiervan is per provider verschillend en kost, mits aan alle bedrijfsinterne voorbereidingen is voldaan, onder normale omstandigheden 5 werkdagen.

2. Registratie bij het COKZ
Voor de export van zuivelproducten moet u zich aanmelden bij het COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel), wij verstrekken de exportcertificaten voor zuivelproducten.
Meld u zich bij het COKZ via onderstaand formulier.
Inschrijfformulier export Verenigd Koninkrijk (Brexit)

3. Toegang tot e-CertNL
Het COKZ verzorgt voor u de verdere registratie en toegang tot e-CertNL.

Laatst gewijzigd per 17 oktober 2019
De Europese regeringsleiders hebben de Britten verder uitstel gegeven voor hun vertrek uit de EU, dit keer tot 31 oktober.
Het COKZ zal middels deze webpagina zorgen voor tijdige actualisatie van de berichtgeving rondom Brexit.

Aan de aanvragers van exportcertificaten voor zuivelproducten
Over de Brexit blijft de onzekerheid voortduren. Niet duidelijk is of, wanneer en in welke vorm het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie gaat plaatsvinden.
Indien er een “zachte Brexit” (uittreden VK met nadere afspraken met de EU) zullen de gevolgen beperkt blijven.
Wel is duidelijk dat met name een “harde Brexit” (uittreden VK zonder nadere afspraken met de EU) gevolgen zal hebben voor de import en export van levensmiddelen vanuit en naar het VK en ook voor de exportcertificering naar de VK. Hieronder geven wij de status weer van de afspraken met betrekking tot exportcertificering VK zoals die bij ons op dit moment bekend is. Daarbij gaan wij uit van het scenario dat het VK per 1 november de EU verlaat zonder nadere afspraken (de “harde Brexit”).

 • Door de NVWA zijn voor het VK (veterinaire) exportcertificaten beschikbaar gesteld voor de export van dierlijke producten, waaronder melk- en zuivelproducten. Deze certificaten zijn bedoeld om import in het VK mogelijk te maken maar zijn daarnaast een voorwaarde om zendingen die in het VK niet worden geaccepteerd, terug in te voeren in de EU;
 • De certificaten worden aangevraagd en afgegeven via e-CertNL op dezelfde wijze als voor andere derde landen bestemmingen. Dit betekent dat de aanvraag bij het COKZ in Leusden wordt behandeld en daar wordt gewaarmerkt door een NVWA-dierenarts;
 • De certificaten zijn inmiddels door de NVWA beschikbaar gesteld in e-CertNL. U kunt ze alleen gebruiken als u een exportdatum kiest na 31 oktober. U vindt de modellen door te selecteren op de landcode GB of door te kiezen voor verzoekcode 2368;
 • De aanvraagprocedure (aanvragen, printen, tekenen door de veterinair) verloopt op dezelfde wijze als voor alle andere bestemmingen. Er is één uitzondering; certificaten blijven bij COKZ in bewaring tot 30 oktober. Op 30 oktober zullen de certificaten worden verzonden cq. opgehaald mogen worden door de koerier. Dit in verband met de aanhoudende onzekerheden.
 • De verklaringen die aan het VK zullen worden verstrekt, worden afgegeven op basis van de erkenning van de producent, de registratie van de opslaglocatie en de registratie van het te exporteren product bij het COKZ (aansluitmodule);
 • Voor export naar het VK zal vooralsnog geen fysieke inspectie worden toegepast, ook niet voor kaas. Het COKZ kan te allen tijde steekproefsgewijs zendingen controleren. COKZ en NVWA zullen nader bekijken hoe inspectie in de toekomst gaat plaatsvinden, waarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk kan worden gehouden;
 • Er geldt daarom vooralsnog geen wachttermijn voor het aanvragen van exportcertificaten. COKZ zal de aanvragen voor het grootste deel automatisch in e-CertNL verwerken.
  De procedure is als volgt:
  o Aanvraag gegevens invullen
  o Inspectie aanvragen
  o Ververs waarborgen
  Nadat de aanvragen op groen vallen kunnen deze door de aanvrager geprint worden. Streven is om de doorlooptijd van een aanvraag tot een minimum te beperken. Aanvragen die vóór 10 uur ’s morgens voor printen worden aangeboden, zijn vanaf 13 uur beschikbaar voor koeriersdiensten dan wel worden die dag per post verzonden;
 • Aanvragen voor producten met een buitenlands erkenningsnummer kunnen niet automatisch worden verwerkt en hiervoor ligt de verwerkingstermijn mogelijk wat langer. Ook voor deze aanvragen geldt overigens: vóór 10 uur printen betekent vanaf 13 uur klaar voor de koeriersdiensten en voor verzending per post;
 • Let op: Bij het invullen van de aanvraag moet worden ingevuld of opslaglocatie erkend dan wel geregistreerd is. Aanvrager is verantwoordelijk voor het correct invullen van deze gegevens;
 • De hierboven genoemde regels gelden eveneens voor het verkrijgen van COKZ-certificaten voor het VK;
 • Let wel, voor het aanvragen van deze certificaten gelden verder dezelfde voorwaarden als voor certificaten naar andere derde landen. De partij moet op moment van definitief aanvragen van het certificaat nog op de inspectie/opslaglocatie staan;
 • Indien het certificaat is geprint, worden de reguliere kosten doorberekend. Dit geldt ook wanneer de EU en het VK tot afspraken komen (“zachte Brexit”).
  Download hier het voorbeeldcertificaat

Zoals gezegd vindt tussen het VK en de EU op alle niveaus voortdurend overleg plaats. Dit kan ertoe leiden dat de hierboven aangegeven werkwijze alsnog wordt bijgesteld en/of aangevuld. Omwille van de snelheid en efficiency van de communicatie zullen wij u daarover primair berichten door publicatie op deze website https://cokz.nl/brexit-2/. Wij adviseren u derhalve om deze publicaties goed te blijven volgen.

Ook het VK geeft informatie over de procedures die men wil toepassen voor de in- en uitvoer van dierlijke producten. U kunt deze zogeheten guidelines vinden op: https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-after-eu-exit.

Wij wijzen u er op dat de hierboven genoemde werkwijze alleen van toepassing zal zijn in het geval van een “harde Brexit” per 12 april. Indien de Brexit wordt uitgesteld of er alsnog een overeenkomst wordt gesloten tussen het VK en de EU blijft de bestaande situatie voorlopig in stand en zullen er geen exportcertificaten nodig zijn.